1. Γνώση Θεσμικού Πλαισίου

Ανάλυση
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει χιλιάδες

Το θεσμικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της ΑΧΕ στα κτίρια απορρέει κυρίως από τις παρακάτω δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Οδηγία 2010/31/ΕΕ καθορίζει τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB) όπου στο άρθρο 9 (παρ. 3) αναφέρεται ότι:

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και
β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ή
nearly zero energy buildings (nZEBs)

Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 5 της, αφορά στον υποδειγματικό ρόλο των κτιρίων του δημόσιου τομέα, για την ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/ και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση.
Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Οι Οδηγίες 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Εθνικό Δίκαιο με τους Νόμους 4122/2013 και 4342/2015 αντίστοιχα. Ο Νόμος 4122/2013, προβλέπει «τον καθορισμό Εθνικού Σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (nZEB), το οποίο δύναται να περιλαμβάνει διαφορετικούς στόχους, ανάλογα με την κατηγορία χρήσης του κτιρίου και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 9, παρ.2)».
Για την ικανοποίηση της παραπάνω πρόβλεψης, εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242 ΦΕΚ 5447/05-12-2018) και προβλέπει ότι για κάθε δημόσιο κτίριο οι Φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα να ορίσουν έναν Ενεργειακό Υπεύθυνο, ο οποίος πρέπει να καταγράψει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως προβλέπεται στην ειδική Φόρμα Ενεργειακής Καταγραφής.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την 2010/31/ΕΕ η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο ψήφισε τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο του 2006 (Ν. 142(I)/2006) και του ακόλουθους τροποποιητικούς νόμους: Ν.30(Ι)/2009 - Ν.210(Ι)/2012 - Ν15(I) 2017.
Image
Σχετικά με τα nZEBs, οι διατάξεις της παραπάνω οδηγίας έχουν ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο με το Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 366/2014) περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας), το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα κτίριο για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως nZEB. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να αποτελούν nZEBs, ενώ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018 όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους, πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Στην Ελλάδα για την ικανοποίηση της απαίτησης για ανακαίνιση του 3% της επιφάνειας των δημοσίων κτιρίων, το ΥΠΕΝ έχει αναρτήσει έναν αρχικό κατάλογο με 82 ιδιόκτητα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, συνολικής επιφάνειας περίπου 310.000 τ.μ. Τα κτίρια του καταλόγου αυτού αποτελούν την πρώτη επιλογή για ενεργειακή αναβάθμιση ώστε να καλυφτεί το απαιτούμενο 3%.
Αντίστοιχα στην Κύπρο για την ικανοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης, το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου έχει αναρτήσει το 2015 κατάλογο με 175 ιδιόκτητα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, συνολικής επιφάνειας περίπου 585,502 τ.μ., με σκοπό την πραγματοποίηση ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας ίσης με 3,316 GWh. Εναλλακτικά, της απαίτησης να ανακαινίζεται ετησίως το 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και χρησιμοποιούνται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μια εναλλακτική προσέγγιση που να περιλαμβάνει άλλα οικονομικώς αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα ιδιόκτητα δημόσια κτίρια (που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ριζικές ανακαινίσεις και μέτρα αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών), προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 ισοδύναμη ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Η Κύπρος έχει επιλέξει την εναλλακτική προσέγγιση δεδομένου ότι δίδει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των οικονομικά βέλτιστων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με την περίπτωση.

Συνδέσου

Image